• Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
ISO 9001 norm - Awake Advies Afdrukken E-mail


De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
Zo moet bijvoorbeeld volgens deze standaard, het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen
aantonen.


Omschrijving
Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan
kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product.


ISO 9001:2008 bestaat uit negen hoofdstukken:
hoofdstuk 0. Inleiding
hoofdstuk 1. Onderwerp en toepassingsgebied
hoofdstuk 2. Normatieve verwijzing
hoofdstuk 3. Termen en definities
hoofdstuk 4. Kwaliteitsmanagementsysteem
hoofdstuk 5. Directieverantwoordelijkheid
hoofdstuk 6. Management van middelen
hoofdstuk 7. Realiseren van het product
hoofdstuk 8. Meting, analyse en verbetering


De geschiedenis van kwaliteitsmanagement bij ISO
De eerste officiële ISO-norm voor kwaliteitsmanagement dateert van 15 maart 1987 en is ontstaan uit de Allied Quality Assurance Publications (AQAP) uit 1969. De AQAP is een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging die zijn oorsprong vindt in de militaire industrie. De NAVO ontwikkelde in 1959 kwaliteitsnormen voor zijn leveranciers om zeker te zijn van juiste en kwalitatief goede materialen op het juiste moment aan het front. Alleen leveranciers die aan deze kwaliteitsnormen voldeden mochten aan de NAVO leveren. Deze normen werden in 1969 herzien en opgesteld onder de naam AQAP.


Van AQAP naar ISO
Door het succes van de NAVO kwam geleidelijk vanuit de wetenschappelijke industrie de vraag naar gelijksoortige normen. Op verschillende plaatsen in de wereld werden normen ontwikkeld, zoals die van de BSI (British Standards Institution) en NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Door toename van grensoverschrijdende handel ontstond de behoefte aan een wereldwijd geaccepteerde norm. In 1979 werd hiertoe een technische commissie, ISO/TC 176, in het leven geroepen. Deze commissie had als primaire doelstelling om vanuit alle bestaande normen een wereldwijd geaccepteerde norm te maken. In 1987 wist de commissie zijn doelstelling vorm te geven in de eerste officiële ISO 9001-norm.


ISO 9001
ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.


ISO 9001 wordt ook wel als volgt vertaald:
- zeg wat je doet;
- doe wat je zegt;
- bewijs het.


Certificatie
Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. Deze eerste (certificatie-audit) bestaat uit twee fasen.

De eerste fase dient om:
1. de documentatie te beoordelen;
2. de locatie en de locatiespecifieke omstandigheden te evalueren en om gesprekken met medewerkers te hebben om te bepalen of de organisatie voorbereid is voor fase twee;
3. om te beoordelen in hoeverre de organisatie voldoet aan de eisen van de norm en de eisen van de norm begrijpt, in het bijzonder ten aanzien van de identificatie van de belangrijkste prestaties en aspecten, processen en de werking van het management systeem;
4. noodzakelijke informatie te verzamelen ter aanzien van de scope van het management systeem, de processen en locaties en relevante statutaire en wettelijke aspecten;
5. om te zien welke middelen beschikbaar zijn voor de tweede fase en om overeenstemming te bereiken met de organisatie over de uitwerking van de tweede fase audit;
6. om een goed begrip te krijgen van het managementsysteem van de organisatie, de activiteiten en significante aspecten die hierbij van belang zijn;
7. om te beoordelen of de interne audits en directiebeoordeling gepland en uitgevoerd worden en om te zien of de implementatie van het managementsysteem dusdanig is dat de organisatie klaar is voor fase twee.

Het doel van de fase twee audit is om de implementatie en de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen. De fase twee audit vindt plaats op de locatie(s) van de organisatie. De fase twee audit omvat in ieder geval het volgende:

1. informatie en bewijs met betrekking tot conformiteit voor alle eisen van de norm;
2. prestatiebeoordeling, meting, rapportage en beoordelingen die gedaan zijn om vast te stellen in hoeverre doelen en doelstellingen bereikt zijn;
3. het managementsysteem van de organisatie en de manier waarop de organisatie voldoet aan wettelijke eisen;
4. de beheersing van de processen van de organisatie;
5. interne audits en management review (directie beoordeling);
6. betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsbeleid;
7. de verbinding en samenhang tussen de normeisen, het beleid van de organisatie, doelen en doelstellingen, wettelijke eisen, verantwoordelijkheden, bekwaamheid van medewerkers, de uitvoering, procedures, informatie over prestaties en bevindingen vanuit interne audits.

Vervolgens worden organisaties jaarlijks getoetst om te beoordelen of deze bij voortduring voldoen aan de eisen van de norm.

ISO (International Organization for Standardization) en IAF (International Accreditation Forum) hebben afspraken gemaakt over certificatie tegen ISO 9001:2008:
- Een jaar na publicatie van ISO 9001:2008 moeten alle certificaten worden afgegeven tegen ISO 9001:2008 (nieuwe certificaten of hercertificaten).
- 24 maanden na publicatie van ISO 9001:2008 zijn certificaten tegen ISO 9001:2000 niet meer geldig.


ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.


Vraagteken-oranje

Is uw interesse gewekt?
Wilt u meer informatie ontvangen, een offerte aanvragen of een vrijblijvend gesprek dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of contact opnemen met Peter Mengerink 06-18913387.


Wat andere mensen zochten:
Goedkoop, Voordelig, Advies, Begeleiding, Advies en begeleiding ISO 9001 HKZ ZKN, Kwaliteitszorg ISO HKZ ZKN kwaliteitssysteem, ISO 9001 norm, Ontstaan VCA, ISO 9001 VCA certificaat, Wat is VCA, VGM checklist VCA, VGM systeem, VCA certfiicaat, HKZ tandartspraktijk, HKZ fysiotherapiepraktijken, HKZ thuiszorgorganisaties, Tandarts HKZ, ISO 9001, HKZ kleine organisaties, Interim kwaliteitsmanager, Interim kwaliteitscoördinator (KAM), Interim kwaliteitsfunctionaris, Interim kwaliteitsmedewerker, Tijdelijke kwaliteitsmanager, Tijdelijke kwaliteitscoördinator (KAM), Tijdelijke kwaliteitsfunctionaris, Tijdelijke kwaliteitsmedewerker